• Letná škola - Voňavé prázdninové zážitky

     • Do galérie Letná škola - Voňavé prázdninové zážitky boli pridané fotografie.

      V dňoch 17.- 21.8. 2020 sa v ZŠ Domaniža pod vedením lektoriek p. uč. Mgr. Márie Tkáčovej a Ing. Barbory Jungovej vyučovalo v LETNEJ ŠKOLE netradičným spôsobom. Žiaci 1. až 4. ročníka mohli počas tematických dní nahliadnuť do tajov prírody, remesiel, tradícií a popri tom si hravou formou zopakovať vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy.   

         Prvý deň deti hľadali ukrytý odkaz pomocou kamienkových indícií a práve tu si prváci zopakovali abecedu, starší žiaci čo je hláska, písmeno, slabika, slovo, veta. Pracovali v skupinách, pomáhali si, spoznávali kamarátov  všetkých tried prvého stupňa. Súťažili, športovali a kamienky premenili na umelecké diela. Druhý a tretí deň letnej školy sa školský areál zmenil na starodávne remeselné dielne. „Hrnčiari“ s Barborkou Jungovou pracovali s hlinou. Ich šikovné ruky vytvorili krásne hrnčeky. Vyskúšali si celý proces spracovania hliny- jej tvarovanie, zdobenie, sušenie. „Tkáči“ spracúvali ľan tradičným spôsobom. Skúsili vyrosený ľan priadny polámať na trlici- lamačke, vyčesať na česákoch a z priadze pripravenej na pradenie nití sa všetci tešili. Štvrtok bol sladučký. Celý deň žiaci spoznávali život včelstiev  v úli, pozorovali včely pod mikroskopom, oboznámili sa s včelími produktmi, vyrobili sviečky z včelieho vosku. Záver netradičného týždňa bol v oddychovej zóne Tri studničky. V spolupráci so štátnymi lesmi sa deťom venoval lesný pedagóg Ing. Norbert Jung. Interaktívne si vyskúšali ako rastie les, spoznávali stromy, zvieratá podľa zvukov vábničiek. Bodkou za užitočne strávenými chvíľami v škole bola spoločná opekačka.

      Ak ste pred Letnou školou deťom povedali - Ideš do školy- určite si nie jedno povzdychlo. Verte, neverte, každý deň tohto zážitkového týždňa sa začínal s úsmevom, a tak aj končil. Deti medzi sebou nadviazali kontakty bez mobilov, nechýbal im ani počítač. Po tomto spoločne strávenom čase sme sa rozišli so slovami: „ Tešíme sa do školy!“

     • Letná škola – Voňavé prázdninové zážitky

     • Vážení rodičia, žiaci,

      oznamuje Vám, že v termíne od 17.8 do 21.8.2020 bude na našej škole prebiehať Letná škola – Voňavé prázdninové zážitky pre záujemcov zo žiakov 1. až 4. ročníka. Žiaci, ktorí sa na letnú školu prihlásili, si zo sebou prinesú desiatu, vodu, šiltovku. Letná škola bude realizovaná denne, v čase  8,00 – 12,00 hod.. Nástup na letnú školu je v pondelok 17.8.2020 o 8,00 hod. Tešíme sa na Vás!

     • POĎAKOVANIE

     • Vážení rodičia,

      touto cestou sa Vám, ako i rodinným príslušníkom chceme  úprimne poďakovať  za pomoc, pri učení sa našich žiakov z domu, v čase prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusovým ochorením COVID-19.

      S plnou mierou vážnosti si všetci  uvedomujeme dôležitosť a ťarchu Vašej pomoci pri vyučovaní detí doma, pri pomáhaní im zvládnuť túto ťažkú situáciu.  

      Veľmi si to vážime a ĎAKUJEME za Vašu pomoc.

       

                                                                                                     Vedenie školy a celý učiteľský zbor

     • Pomôcky pre budúci školský rok

     • Vážení rodičia!

       

      V súčasnej situácii nemajú učitelia možnosť objednať pre žiakov potrebné školské pomôcky na nasledujúci školský rok. Firma Daffer, od ktorej pomôcky pre žiakov zabezpečujeme každý rok, nám vyšla v ústrety so službou Skvelko – balíček školských potrieb.

      Stačí kliknúť na link eshopu, a vybrať si požadovanú sadu pre žiaka (ako je zobrazené na obrázku hore)

      www.daffer.sk/15803

      Naša škola povolila dovoz balíčkov k nám do školy, a preto získate dopravu úplne zdarma a tak ušetríte takmer 4€. Rodič môže získať výhodu dopravy zdarma do školy len v prípade, ak objedná pomôcky do 31. 7. 2020. 

      Môžete si tak výrazne ušetriť čas a uľahčíte si prípravu dieťaťa do školy, pretože priamo na webe školy nájdete presne to, čo dieťa potrebuje.

       Pre jednoduché rozdávanie sú balíčky označené menom žiaka a roztriedené podľa jednotlivých tried.

     • OBNOVENIE PREVÁDZKY  ŠKOLY

     • OBNOVENIE PREVÁDZKY  ZŠ DOMANIŽA  OD 1. JÚNA 2020

      Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a rozhodnutia  zriaďovateľa ZŠ Domaniža bude od 1. júna 2020 obnovené vyučovanie v ZŠ nasledovne:

      ZŠ bude v prevádzke od 6:30 do 15:30 hod.

      Vyučovanie v ročníkoch 1.- 5. bude od 7.40 do 12.00 hod.   

      Maximálny počet žiakov v jednej skupine (triede)  je 20.

      Vychádzame v ústrety rodičom aj otvorením školského klubu detí.


      Školská jedáleň bude poskytovať obedy  len žiakom, ktorí sa zúčastňujú vyučovania v škole. Strava bude žiakom dovážaná v boxoch do ZŠ Domaniža. Žiak používa vlastný príbor. Odhlasovanie zo stravy bude prebiehať rovnako, ako pred prerušením prevádzky škôl - u vedúcej školskej jedálne.

         Oznam_SJ.pdf​​​​​​​   


      Príchod detí to školy

            Žiaci budú prichádzať v čase od 7.00 do 7.30 hod,

      1. Pri prvom príchode žiaka do ZŠ odovzdá vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
      2. Žiak pri každodennom rannom príchode má na sebe rúško a pri hlavných dverách preukáže, že má ešte 1 rúško náhradné a pri sebe balík hygienických vreckoviek.
      3. Pri vstupe mu bude odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom, použije dezinfekciu na ruky.

      Počas vyučovania

      1. Žiak dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      2. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ na obdobie do konca školského roku 2019/2020. pokyny_od_1_6.pdf​​​​​​​
      3. Sprevádzajúce osoby musia byť len také, ktoré žijú so žiakom v spoločnej domácnosti. Tieto osoby sa nepohybujú vo vnútorných priestoroch školy , minimalizuje sa zhromažďovanie  a kontakt medzi osobami pred budovou školy.
      4. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii rodič informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
      6. Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu alebo rodičovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
     • ROZVRH ONLINE VÝUČBY OD 1.6.2020

     • 6. - 9. ročník - zmena od 1.6.2020

      ONLINE_vyucba_od_1.6.(2).pdf

      Naposledy aktualizované 1.6.2020.

      V rozvrhu online výučby sú najmä predmety, pri ktorých žiaci potrebujú výklad učiteľa. Je dôležité, aby sa ich žiaci zúčastňovali.

      Čas hodín sa môže ešte meniť, aby to vyhovovalo väčšine žiakov.

     • Usmernenie na hodnotenie žiakov

     •  Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že vyučovacie predmety:

      anglický jazyk v 1. ročníku,

      ruský jazyk,

      hudobná výchova,
      výtvarná výchova,
      telesná a športová výchova,
      náboženská výchova,
      etická výchova,
      občianska náuka,
      informatika,
      technika, technické praktiká a pracovné vyučovanie

      nebudú klasifikované v koncoročnom hodnotení známkou. Žiak bude mať na koncoročnom vysvedčení z uvedených predmetov výsledné hodnotenie:  absolvoval. 

      Z uvedených predmetov od 20.4.2020 nebudú zadávané žiakom žiadne úlohy, nakoľko  podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou.

       

      Zároveň žiadame rodičov , aby dohliadali na odosielanie vypracovaných úloh  učiteľom, pretože doručené materiály budú slúžiť ako jeden z podkladov k záverečnému hodnoteniu v jednotlivých predmetoch. 

       

      V prípade potreby kontaktujte triednych učiteľov.

       

      Ďakujeme Vám za spoluprácu pri učení na diaľku a prajeme Vám veľa zdravia.

       

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia!

      MŠVVaŠ SR rozhodlo, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla do 30. apríla 2020. Zápis sa uskutoční bez OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ!

      Zapísané budú deti narodené od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014.

      Prosíme rodičov budúcich prváčikov,  aby do 22. 4. 2020 vyplnili elektronickú prihlášku (považuje sa za žiadosť o prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021), ktorú nájdete na stránke školy: https://zsdomaniza.edupage.org/register/

      Prihláška zaznamená Vás aj Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka.

      Elektronickú prihlášku rodičia vyplnia aj v prípade, ak majú záujem o odklad školskej dochádzky. Do poznámky je potrebné uviesť, že žiadajú o odklad školskej dochádzky.

      Potrebné dokumenty, podpisy a rozhodnutia sa budú riešiť až po skončení mimoriadnych opatrení a znovuotvorení škôl.  Rodičia budú včas informovaní.

      V prípade otázok sa informujte na č.t. 0911439454.

       

     • Informácie pre rodičov 9. ročníka

     • Vážení rodičia!

      V dňoch 30.4., 5.5. a 7.5.2020 v čase od 9,00 do 13,00 hod. je k dispozícii výchovná poradkyňa, ktorá Vám dá na podpis prihlášku žiaka na SŠ.

      Prihlášku podpisujú obaja rodičia. Ak sa nemôžete dostaviť osobne, prevezmú prihlášku 30.4. žiaci a na ďalšom stretnutí 5.5. alebo 7.5. 2020 ju prinesú podpísanú. Po odoslaní kompletných prihlášok si rodičia prevezmú na protipodpis zápisný lístok na SŠ.

      Žiadame Vás, aby ste dodržiavali pri návšteve školy požiadavky stanovené na ochranu pred nákazou vírusom Covid - 19 ( ochranné rúško, rukavice, vlastné pero na podpísanie, dodržanie určených bezpečných odstupov a pokyn výchovnej poradkyne).

     • 2% z daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Domaniža - občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:  učebné pomôcky a techniku.

      Za Váš dar Vám vopred ďakujeme. Viac info tu.

     • 1.A trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • 1) Šlabikár:

      - str. 46, 47 : pracujeme podľa pokynov, čítame menej používané slová, tak ich treba viacej deťom vysvetľovať,

      - str. 48, 49 : to isté ako na predchádzajúcich stranách,

      - str. 49/5 : rozhovor o zelenine a ovocí, čo majú najradšej...

      Čítame:  Maľované rozprávky na každý deň / je to z Vrabčeka a je tam 7 rozprávok /, str.3-4 :  pomaly skúšame čítať a pracovať s textom, splniť dané úlohy a vyfarbiť obrázok.

       

      2) Písanie:

      - str. 20,21 : precvičujeme písmená dz, dž,

      - do malého zošita Písanie odpíš dve vety zo Šlabikára str.48/3, ktoré sa Ti páčia.

       

      3) Matematika:

      - str.34,35,36,37,38

      - Počítacie tabuľky str.78/2, zopakovať počítaníe do 10.

       

      https://www.aitec.sk/materialy-matematika

      AITEC vydavateľstvo | Matematika pre prvý stupeň základných škol

      AUTORI. Obaja sú absolventmi pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo prvého stupňa ZŠ, od ukončenia vysokoškolského štúdia nepretržite pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania, v súčasnosti v Základnej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti.Ich prvým spoločným titulom bol pracovný zošit Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ.

      www.aitec.sk

       Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Matematika pre prvákov (Belic - Striežovská), 2.časť

       

      Zbierka úloh: ľubovoľné strany na opakovanie do 10 / od str.10 po str.48, čo sa im páči/.

      4) Prvouka:

      - str.35

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Milí rodičia,

      máme tu znovu čas na učenie a preto Vás opäť prosím o Vašu spoluprácu pri učení detí. Začneme poslednú 4. lekciu. Opakovacie stránky necháme na koniec školského roka. Deti majú v učebnici aj obrázkový slovníček na s.78. V pracovnom zošite majú nalepený slovný slovníček, môžu si v ňom podčiarknuť silno vytlačené slová, ktoré sme sa učili. V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (slovíčka, pesničku). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu.

      Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      21.4.2020 (23.4. u 1.B) – Členovia rodiny

      Toto učivo je rozpísané pre tých, ktorí sa nemôžu pripojiť na on-line hodinu.
      - U s. 32:

      Dnes začneme tému rodina. Tak sa pozrieme, koho to máme doma: 
      cv.1 – „mam, däd, bradr (slabé r), sistr (slabé r), gränpá, gränmá“ – ukazuj si pekne na obrázok a vyslovuj slovíčko, potom si ukazuj na napísané slovo a tie vyslovuj slovíčko, ukazuj si striedavo na obrázky podľa toho, ako ti povie maminka alebo tatinko (v prílohe je aj nahrávka)

      Slovicka_1.roc._-_U_s.32-1.mp3


      cv.2 – teraz tie slovíčka opakuj a skús si daného člena rodiny aj znázorniť (napríklad mamina varí, tatino pribíja klince, ...)(v prílohe je aj nahrávka, každé slovo sa opakuje 3x)

      Slovicka_1.roc._-_U_s.32-2.mp3


      cv.3 – teraz si pohľadaj vzadu v knižke svoje nálepky. Z lekcie 4 si odlep všetkých členov rodinky. Popros maminku alebo tatinka, aby ti hovorili členov rodinky a ty ho pohľadaj na obrázku a nalep si aj slovíčko. Teraz sa zahraj na pani učiteľku alebo pána učiteľa a nauč ostatných doma, ako sa celá strana povie po anglicky. Nezabudni si pekne ukazovať na rôzne obrázky a hovoriť pekne nahlas, čo si sa naučil (naučila).


      - PZ s.32:

      a už si len precvič, čo už vieš v pracovnom zošite:
      cv.1 – vyber si 4 farbičky a urob 4 cestičky k slovíčku, ak si si zapamätal(a), ako sa člen rodinky povie, hovor si to po celej cestičke. Ak si to hovoril(a) správne, prídeš k takému slovíčku, ako si hovoríš. Teraz si ho len obtiahni, ako sa správne píše po anglicky.


      Hotovo. Si šikulka.

       

      NBV 

      Posielam pekný link:)

      https://www.youtube.com/watch?v=A-2TJ8W1zRo

     • 1.B trieda - samoštúdium od 20.4. - 24.4.2020

     • DÚ ŠTVRTOK 23.4. 2020 

      SJL: Dvojhláska ô

      Šlabikár str. 50/1,2 Vypracovať úlohy podľa zadania, čítať slová.

                            50/3 Správne slová sú: kôl, hôrka,oblôčik,kôň, kôš, nôž,kôstka,kôpor,môj, vôňa 

      Písanie str. 22/ cv. 1

      http://www.aitec.sk/assets/offline/kaligrafia_vcielka.exe

      PRVOUKA: online hodina ZOOM -budeme spolu robiť učebnicu str. 36,37 POTRAVA ŽIVOČÍCHOV 🐇🥕

      DÚ PIATOK 24.4. 2020

      SJL: Šlabikár str. 51 (dlhší text čítať na pokračovanie- piatok,sobota,nedeľa )

                             51/4 samostatná práca detí

      Písanie str. 22/ cv. 2,3

      MAT: PZ str. 37

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

      A máme ďalší týždeň za sebou. Ako to letí 🙂. Ďakujem za spoluprácu- ste 👍!

       

      STREDA 22.4. 2020

       

      SJL : DEŇ ZEME 

      Čítanie pracovného listu s doplnením vhodných slov do textu (kto má možnosť môže PL vytlačiť a deti dopíšu slová, ktoré vo vetách chýbajú).

      Písanie : pracovný list Deň ZEME 🌍 (vytlačiť a vypracovať). Ak nemáte možnosť vytlačiť- deti prepíšu vety a nakreslia obrázok do písanky.

       

      MAT: Rôzne spôsoby merania dĺžky PZ str. 36

      do písanky z matematiky -odmeraj 5 predmetov pomocou iných predmetov (v pracovnom zošite máme merať lavicu,tabuľu- namiesto toho si zvolte svoje predmety napr. Môj stôl meria... 11 dlaní ) Prečítať si text v PZ str. 36

       

       

      ANJ: online ZOOM nachystať si učebnicu, PZ a peračník. Spolu s p. uč. Urbanovou bedú deti preberať tému RODINA. 👩‍👩‍👧‍👧

       

       DÚ UTOROK 21.4. 2020 

       

      SJL: Šlabikár str. 49 O MAŠKRTNEJ PRÍŠERE

      Čítať text s porozumením- vedieť prerozprávať o čom bol.

      49/4 vypracovať podľa pokynov v učebnici

      49/5 čítanie slov s porozumením- označ čo rastie na strome

      zakrúžkuj zeleninu

      vyber tri veci, ktoré rád jedávaš- nakresli k nim srdiečko ❤️

      Písanie str. 21/ cv .2

       

      MAT: PZ str. 35- opakovanie geometrických tvarov a väčší, menší

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

       

      Posielam pozdrav od pani vychovávateľky:

      Tento týždeň, 22.4., nás čaká Deň Zeme, takže aj aktivity a práca v ŠKD by bola v týchto dňoch zameraná na túto tému.  Všetko je v prílohe. Veľa síl do ďalšieho týždňa! 🌍

       

      DÚ PONDELOK 20.4. 2020 

      SJL: Šlabikár str. 48

      Vysvetlenie slova džungľa - ktoré zvieratá žijú v džungli? 48/1 čítanie menej obvyklých slov

      48/2 samostatná práca detí, cvičenie 3 podobné ako bolo pri písmenku dz- vyfarbuj rovnakou farbou čo ku sebe patrí.

       

      Písanie str. 21/ cv.1

      http://www.aitec.sk/assets/offline/kaligrafia_vcielka.exe

       

      MAT: PZ str. 34

      https://www.aitec.sk/assetsd/files/matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf?fbclid=IwAR1l9Yz8FE__FqppVxdoXE7RheY3hSxP7jrAq9bKwZn_n6nMst58q8QzNGM 

       

      Prajem úspešný a pohodový štart do nového týždňa! 🌞

       

      ANGLICKÝ JAZYK

      Milí rodičia,

      máme tu znovu čas na učenie a preto Vás opäť prosím o Vašu spoluprácu pri učení detí. Začneme poslednú 4. lekciu. Opakovacie stránky necháme na koniec školského roka. Deti majú v učebnici aj obrázkový slovníček na s.78. V pracovnom zošite majú nalepený slovný slovníček, môžu si v ňom podčiarknuť silno vytlačené slová, ktoré sme sa učili. V prílohe Vám aj teraz prikladám nahrávky jednotlivých cvičení (slovíčka, pesničku). Môžete pri práci využiť aj stránku Oxfordu.

      Ďakujem za Vašu spoluprácu.

      https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/?cc=sk&selLanguage=sk

       

      21.4.2020 (23.4. u 1.B) – Členovia rodiny

      Toto učivo je rozpísané pre tých, ktorí sa nemôžu pripojiť na on-line hodinu.
      - U s. 32:

      Dnes začneme tému rodina. Tak sa pozrieme, koho to máme doma: 
      cv.1 – „mam, däd, bradr (slabé r), sistr (slabé r), gränpá, gränmá“ – ukazuj si pekne na obrázok a vyslovuj slovíčko, potom si ukazuj na napísané slovo a tie vyslovuj slovíčko, ukazuj si striedavo na obrázky podľa toho, ako ti povie maminka alebo tatinko (v prílohe je aj nahrávka)

      Slovicka_1.roc._-_U_s.32-1.mp3


      cv.2 – teraz tie slovíčka opakuj a skús si daného člena rodiny aj znázorniť (napríklad mamina varí, tatino pribíja klince, ...)(v prílohe je aj nahrávka, každé slovo sa opakuje 3x)

      Slovicka_1.roc._-_U_s.32-2.mp3


      cv.3 – teraz si pohľadaj vzadu v knižke svoje nálepky. Z lekcie 4 si odlep všetkých členov rodinky. Popros maminku alebo tatinka, aby ti hovorili členov rodinky a ty ho pohľadaj na obrázku a nalep si aj slovíčko. Teraz sa zahraj na pani učiteľku alebo pána učiteľa a nauč ostatných doma, ako sa celá strana povie po anglicky. Nezabudni si pekne ukazovať na rôzne obrázky a hovoriť pekne nahlas, čo si sa naučil (naučila).


      - PZ s.32:

      a už si len precvič, čo už vieš v pracovnom zošite:
      cv.1 – vyber si 4 farbičky a urob 4 cestičky k slovíčku, ak si si zapamätal(a), ako sa člen rodinky povie, hovor si to po celej cestičke. Ak si to hovoril(a) správne, prídeš k takému slovíčku, ako si hovoríš. Teraz si ho len obtiahni, ako sa správne píše po anglicky.


      Hotovo. Si šikulka.

       

      NBV 

      Posielam pekný link:)

      https://www.youtube.com/watch?v=A-2TJ8W1zRo