• Výchovné poradenstvo


    • Výchovný poradca:  Mgr. Daniela  Kovačovičová

          Konzultačný deň: Štvrtok 

         Konzultačné hod.: 11,00 – 15,00 hod.

      

     HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

      

     harmonogram(3).pdf

      

           www.svslm.sk

           www.svsba.sk

           www.svsmi.sk

           www.infovek.sk/predmety/vporadenstvo/

           www.infovek.sk/forum/viewforum.php?f=31

           www.zask.sk/showdoc.do?docid=2269

      

      

     Zabezpečiť kvalitné výchovné poradenstvo, profesijnú orientáciu žiakov

     a prípravu na prijímacie pohovory

      

         Hlavné úlohy:

      

     Ø      v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, v oblasti prevencie
            problémového   a delikventného vývinu detí:

               -s pomocou ostatných učiteľov vyhľadávať deti s problémami vo výchove a vzdelávaní,

                 poskytovať poradenskú činnosť, metodicky viesť učiteľov, rodičov, odporúčať vhodný

                 postup pre riešenie problému, zabezpečovať odborné posúdenie dieťaťa psychológom.

           -napomáhať žiakom pri riešení osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho  

            vývinu a orientácie

           -navrhovať vhodnú formu vzdelávania a štúdia vzhľadom na psychickú a fyzickú vybave-

            nosť dieťaťa, poradenstvo pre učiteľov, rodičov detí so špecifickými poruchami učenia,

            zmyslovými a telesnými postihnutiami.

     Ø      venovať osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným  

            a talentovaným žiakom.

     Ø      poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich

            zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informovať ich

            o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.

     Ø     sprostredkovať prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami
           zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

          -spolupracovať s psychologickou poradňou, odborom sociálnych vecí, so sociálnym kurá

            torom, orgánmi činnými v trestnom konaní, detským domovom.

          - podieľať sa na plnení ostatných úloh školy, ktorými ma poverí riad. školy, zúčastňovať sa

            odborných podujatí, seminárov, výcvikov.

      

          Zvýšenú pozornosť venovať žiakom so špecifickými poruchami učenia:

      

      

     MESIAC

     NÁPLŇ PRÁCE

     ZODPOVEDNÝ

      

      

      

     IX.

     1. Vypracovanie plánu práce.

     VP

      

     2. Aktualizácia nástenky

     VP

      

     3. Prihlášková dokumentácia žiakov 9. roč.

     VP

      

     4. Sekcia VP

     VP

     X.

     1. Integrácia žiakov – individ. plány

     VP, tr. uč.

      

     2.Zabezpečenie psych.vyšetrenia- podľa potreby                   

     VP, tr.uč.

      

     3. Vypracovanie evidencie probl. žiakov

     VP

      

     4. Upresnenie údajov na prihlášky do ŠVS v Lipt. Mikuláši podľa pokynov.

     VP

      

     5. Problémy a adaptácia žiakov prvého ročníka základných škôl.

     VP

      

     6. Návrhy na prerušenie povinnej školskej dochádzky žiakov prvého ročníka ZŠ.

     VP

      

     7. . Obrázkový test záujmov pre žiakov 5. roč.

     VP, tr. uč.

     XI.

     1. Doporučenie probl. žiakov na psych. vyšetr.

     VP, tr. uč.

      

     2. Zisťovanie zmien voľby povolania

     VP

      

     3. Aktualizácia nástenky VP- „Dni otv. dverí“

     VP

      

     4. Stretnutie zástupcov stredných škôl a výchovných poradcov ZŠ k prijímaciemu konaniu na stredné školy.

     VP

      

     5. Regionálna prezentácia stredných škôl pre žiakov ZŠ a ich rodičov.

     VP

      

     6. Dotazník prof. orientácie pre žiakov 9. roč.                       

     VP

     XII.

     1. Beseda so slaboprosp. žiakmi, ich usmernenie pri výbere povolania

     VP

      

     2. Pohovory s rodičmi.

     VP

      

     3. ZRŠ konč. žiakov.

     RŠ, VP

     I.

     1. Príprava žiakov na PP, oboznámenie s formou PP

         Príprava na monitor

     VP

      

     2. Upresnenie záujmu žiakov na SŠ a SOU

     VP

      

     3. Vyhodnotenie činnosti za I. polrok

     VP

      

     4. Aktuálne informácie k talentovým skúškam

     VP

      

     5. Dotazník záujmov pre žiakov 6. roč.

     VP

     II.

     1. Kompletizácia prihlášok

     VP

      

     2. Prerokovanie prihlášok a ich odoslanie

     VP

      

     3. Spracovanie údajov pre ŠVS, PPP

     VP

      

     4. Dotazník záujmov pre žiakov 7. roč.

     VP

     III.

     1. Informácie o prij. konaní na SŠ s TS.

     VP

      

     2. Zabezpečenie vyšetrenie žiakov na PPP podľa doporučenia tr. uč.

     VP, tr. uč.

      

     3. Beseda so žiakmi 8. roč. o povoleniach, možnostiach prijatia na SŠ, SOU

     VP, tr. uč.

     IV.

     1. Rozhovor s probl. žiakmi 1.-4. roč.

     VP

      

     2. Dotazník záujmov pre žiakov 8. roč.

     VP, tr. uč.

      

     3. Pohovory s rodičmi, pracov. závodov podľa zamerania žiakov

     VP

     V.

     1. Sledovanie prijímania žiakov na školy

     VP

      

     2. Oboznámenie s možnosťami PP v II. kole

     VP

      

     3. Individ. práca s neprijatými žiakmi.

     VP

      

     4. Preraďovanie žiakov do špeciálnych škôl – dokumentácia.

     VP

     VI.

     1. Vyplnenie a odosl. vstup. dokladov ž. 8. roč.

     VP, tr. uč.

      

     2. Štat. hlásenie, správa o činnosti VP

     VP

      

     3. Druhé kolo prijímacieho konania, odvolania

     VP

      

     4. Sekcia VP

     VP

      

     Konzultačný deň: Štvrtok

     Konzultačné hod.: 11. – 14. hod.

      

     VP sa bude pravidelne zúčastňovať zasadnutia sekcií VP v Pov. Bystrici.

     Poznámka: integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme robiť podľa Usmernenia MŠ
     z 21.6.2001 č.370/2001-44.