• O škole

    •   

     Organizačná štruktúra školy

     Základná škola v Domaniži je od 1.1.2002 s právnou subjektivitou

      


     Riaditeľ školy:  Mgr. Naďa Kováčiková 

      

     Zástupkyňa RŠ: Mgr. Gabriela Špániková

     Výchovný poradca: Mgr. Daniela Kovačovičová

      

     I.stupeň ( 1. – 4. roč.):  4 triedy, 79 žiakov
     II. stupeň ( 5. – 9. roč.) :  5 tried,  98 žiakov
     Školský klub detí : 4 vychovávateľky, 2 oddelenia, ranná družina
     SPOLU: 15 pedagogických pracovníkov, 1 asistent učiteľa, 9 tried, 177 žiakov
     Správni zamestnanci : administratívna pracovníčka, školník, 2 upratovačky
      
     Informácie o škole
     Podáva riaditeľka školy (v prípade jej neprítomnosti zástupkyňa školy) v čase školského vyučovania alebo podľa dohody.
     Lehota na poskytnutie informácií je najviac 10 dní, výnimočne 20 dní.

      

       Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti       

     Adresujte Riaditeľstvu ZŠ v Domaniži. Lehota na vybavenie sťažností je 30 dní, výnimočne 60 dní.   

      

     Odvolanie

     Odvolanie sa podáva na Okresný úrad, odbor školstva v Trenčíne prostredníctvom riaditeľa školy.