• OBNOVENIE PREVÁDZKY  ŠKOLY

     • OBNOVENIE PREVÁDZKY  ZŠ DOMANIŽA  OD 1. JÚNA 2020

      Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a rozhodnutia  zriaďovateľa ZŠ Domaniža bude od 1. júna 2020 obnovené vyučovanie v ZŠ nasledovne:

      ZŠ bude v prevádzke od 6:30 do 15:30 hod.

      Vyučovanie v ročníkoch 1.- 5. bude od 7.40 do 12.00 hod.   

      Maximálny počet žiakov v jednej skupine (triede)  je 20.

      Vychádzame v ústrety rodičom aj otvorením školského klubu detí.


      Školská jedáleň bude poskytovať obedy  len žiakom, ktorí sa zúčastňujú vyučovania v škole. Strava bude žiakom dovážaná v boxoch do ZŠ Domaniža. Žiak používa vlastný príbor. Odhlasovanie zo stravy bude prebiehať rovnako, ako pred prerušením prevádzky škôl - u vedúcej školskej jedálne.

         Oznam_SJ.pdf​​​​​​​   


      Príchod detí to školy

            Žiaci budú prichádzať v čase od 7.00 do 7.30 hod,

      1. Pri prvom príchode žiaka do ZŠ odovzdá vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
      2. Žiak pri každodennom rannom príchode má na sebe rúško a pri hlavných dverách preukáže, že má ešte 1 rúško náhradné a pri sebe balík hygienických vreckoviek.
      3. Pri vstupe mu bude odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom, použije dezinfekciu na ruky.

      Počas vyučovania

      1. Žiak dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      2. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ na obdobie do konca školského roku 2019/2020. pokyny_od_1_6.pdf​​​​​​​
      3. Sprevádzajúce osoby musia byť len také, ktoré žijú so žiakom v spoločnej domácnosti. Tieto osoby sa nepohybujú vo vnútorných priestoroch školy , minimalizuje sa zhromažďovanie  a kontakt medzi osobami pred budovou školy.
      4. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii rodič informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
      6. Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu alebo rodičovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
     • Usmernenie na hodnotenie žiakov

     •  Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že vyučovacie predmety:

      anglický jazyk v 1. ročníku,

      ruský jazyk,

      hudobná výchova,
      výtvarná výchova,
      telesná a športová výchova,
      náboženská výchova,
      etická výchova,
      občianska náuka,
      informatika,
      technika, technické praktiká a pracovné vyučovanie

      nebudú klasifikované v koncoročnom hodnotení známkou. Žiak bude mať na koncoročnom vysvedčení z uvedených predmetov výsledné hodnotenie:  absolvoval. 

      Z uvedených predmetov od 20.4.2020 nebudú zadávané žiakom žiadne úlohy, nakoľko  podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou.

       

      Zároveň žiadame rodičov , aby dohliadali na odosielanie vypracovaných úloh  učiteľom, pretože doručené materiály budú slúžiť ako jeden z podkladov k záverečnému hodnoteniu v jednotlivých predmetoch. 

       

      V prípade potreby kontaktujte triednych učiteľov.

       

      Ďakujeme Vám za spoluprácu pri učení na diaľku a prajeme Vám veľa zdravia.