• Letná škola počas prázdnin

     • Naša škola sa aj tetnto školský rok zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy a bola úspešná. V auguste 2021 bude Letná škola prebiehať 2 turnusoch (triedy 1.A a 4.A) od 16. 8. a do 20.8.202. 

      Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021.

      Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

      Vzdelávanie bude mať hravý a zážitkový charakter. Aktivity letnej školy podporia tvorivosť a iniciatívnosť, duchovnú formáciu, rozvoj čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, analytického či kritického myslenia.

     • Dotácia na stravu

     •  DOTÁCIE NA STRAVU pre šk. rok 2021/2022

      OZNAM

      pre rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ


      K poskytnutiu dotácie na stravu pre šk. rok 2021/2022 je nevyhnutné predložiť:

       - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (dieťa v HN) 

      -  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (dieťa v ŽM)

       - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu).

      Tlačivá na posúdenie príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi si rodičia môžu vyzdvihnúť  na ÚPSVaR v Považskej Bystrici  (2.poschodie, č.dv.208) v termíne od 12.07.2021 do 05.08.2021.

      Doklady z ÚPSVaR  musia rodičia odovzdať do 05.08.2021 na Obecnom úrade v Domaniži.

      Zároveň oznamujeme rodičom detí bez daňového bonusu, aby na obecnom úrade odovzdali do 05.08.2021 čestné vyhlásenie na poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na stravu_čestné vyhlásenie

      Bližšie info